มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา : เด็ก ครอบครัว ชุมชน อยู่ดีมีสุข


หน้าหลัก

20 กุมภาพันธ์ 2562

สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ช่วยนักเรียนชายขอบรร.อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาปากลำปิล๊อกอ่านออกเขียนได้ (Read in English)


เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต เป็นจุดเริ่มต้นของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ด้วยการสนับสนุนจาก อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมกันจัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา “พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและคุณภาพด้านการอ่านออกเขียนได้”ภายใต้โครงการ “Child Well Being” เพื่อการพัฒนาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมศักยภาพให้กัอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาักเรียน โดยได้ดำเนินงานที่ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาลำปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อให้เด็กนักเรียนในถิ่นทรุกันดารที่ห่างไกลได้รับโอกาสด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม แก้ไขปัญหาเรื่องอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กชาติพันธ์ และต้องใช้ภาษาไทย ทำให้เป็นข้อจำกัดส่งผลให้เด็กเรียนรู้ได้ช้า


อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและคุณภาพด้านการอ่านออกเขียนได้นี้ นับเป็นอีกหนึ่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพื่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชุมชน โดยเฉพาะปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้ของเด็กๆ ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ความสำคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาให้แก่เด็กจากครอบครัวยากไร้ ทั้งเด็กที่อยู่ใน “โครงการอุปการะเด็ก” และเด็กนักเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ไปพร้อมกันด้วย


นอกจากการสนับสนุนงบประมาณแล้ว เมื่อเร็วๆ นี้ คุณยุวดี แท่นงาม และ คุณโมนิก้า คริสโตเฟอร์ (Ms Monica Christopher) ผู้บริหาร อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และอาสาสมัคร พร้อมด้วยทีมงานและผู้บริหารจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้แก่ คุณนิรันดร์ ลิ้มกิตติ Corporate Engagement Department Managerพร้อมด้วย คุณบรรเจิด นราอินทร์ ผู้จัดการโปรแกรม และเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯและ คุณอรรถนพ ชูศรี ครูชำนาญการพิเศษ ยังได้ลงพื้นที่ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาลำปิล็อก ด้วย โดยได้ทำอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาตามฐานต่างๆ อาทิ การประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในห้องเรียน ภายใต้หลักการ Brain Based Learning (BBL) ทาสีเครื่องเล่นบริเวณสนามและปรับปรุงทาสีพื้นสนามที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมให้กลับมามีสีสันสดใสอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา สร้างความดีใจให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


คุณยุวดี แท่นงาม ได้กล่าวถึงการจัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาในครั้งนี้ว่า ยินดีที่ได้จัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ลงพื้นที่พบปะกับเด็กๆ ได้เห็นปัญหาเรื่องความไม่พร้อมของสื่อการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนดีใจที่ได้มีส่วนสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาเพราะถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆ ซึ่งทุกครั้งที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาจะจัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาจะนึกถึงมูลนิธิศุภนิมิติฯเสมอ


ทั้งนี้คุณครูอรรถนพ ได้กล่าวขอบคุณอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่จำเป็นของนักเรียนชายขอบในเรื่องของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาและยกระดับคุณภาพด้านการอ่านออกเขียนได้เพื่อให้เด็กๆ ได้มีความสุขกับการมาเรียนหนังสือในทุกๆ วัน