มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา : เด็ก ครอบครัว ชุมชน อยู่ดีมีสุข


หน้าหลัก

14 กุมภาพันธ์ 2562

“อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา” เพราะอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเริ่มต้นที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา (Read in English)


ผลการทดสอบ PISA (Programme for International Student Assessment) อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ในปี 2558 พบว่าอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้ลำดับที่ 55 จาก 72 ประเทศโดยเรื่องการอ่าน เด็กไทยได้คะแนน 409 คะแนนซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 493 ของ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) นอกจากนี้ยังพบประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กไทยอื่นๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในด้านครอบครัวและเด็กพบว่าผู้ปกครองคิดว่าสอนการอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาลูกไม่ได้ เนื่องจากเด็กบางกลุ่มไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันทำให้เป็นอุปสรรคในอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา และส่งผลต่อการเรียนวิชาต่างๆ ในชั้นเรียน ด้านอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาและครู พบว่ามีความไม่พร้อมอยู่มาก


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา จึงได้ทำยุทธศาสตร์ ปี 2019 – 2023 ครอบคลุมการดำเนินงานสนับสนุนความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กอย่างเหมาะสมทุกช่วงวัย รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา และการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กประถมศึกษา (Literacy Hand In Hand: LHH) ด้วยการขับเคลื่อนสองหลักสูตรใหญ่คือ “ครอบครัวสุขสันต์” (Celebrating Family) และ “อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา” (Home-Based Learing) จัดอบรมพ่อแม่ ครู และผู้นำส่วนท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ต่อ โดยชวนเครือข่ายในการทำงานสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กไทย จัด “อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา” รับ โดยเน้นอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา 5 พร้อม คือ ครอบครัวพร้อมดูแล ชุมชนพร้อมร่วมมือ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาพร้อมสอน คณะกรรมการพร้อมสนับสนุน และเด็กพร้อมอ่านและเขียน เพื่อให้เด็กชั้นประถม 1-6 มีทักษะด้านการอ่านเขียนภาษาไทยที่ผ่านเกณฑ์


หลักสูตร อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา เน้นบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนที่มีความเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนเพราะอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเริ่มต้นที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา อาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองโดยทำให้เป็นอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาง่ายๆ เช่น ติดบัตรคำศัพท์ที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา จัดมุมให้เหมาะสำหรับการทำการอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาของลูก ทำสื่อง่ายๆ ที่ผู้ปกครองทำได้ ทำปฏิทินเพื่อใช้เวลาส่งเสริมอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาของลูก เป็นต้น


ด้านหลักสูตร ครอบครัวสุขสันต์ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูก แสดงความรักกับลูก กอดลูก ห้ามพูดลบทำให้ลูกหมดกำลังใจในอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ไม่ควรตำหนิ ติติง รวมถึงการพูดให้กำลังใจลูกและทำอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาร่วมกัน เช่น สัญญากับลูกว่าวันนี้พ่อแม่จะกลับมารับประทานอาหารด้วยกัน


ดร.วิมลรัตน์ สีสัน ผู้จัดการฝ่ายการศึกษาและทักษะชีวิต มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ให้อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพิ่มเติมถึงที่มาของการดำเนินงานว่า จากงานวิจัยด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา พบว่าการที่เด็กจะประสบความสำเร็จในการเรียนนั้น ไม่ได้อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอยู่กับคุณภาพของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพียงอย่างเดียว ทั้งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาและอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา (พ่อแม่) ล้วนมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของเด็ก จากงานวิจัยเดียวกันยังพบว่าเด็กที่ได้รับการเอาใจใส่และส่งเสริมการเรียนจากพ่อแม่ผู้ปกครอง มีพัฒนาการอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาและมีผลการเรียนที่ดีมากกว่าเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพแต่ไม่ได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่ “แม้จะเป็นงานวิจัยจากต่างประเทศ แต่จากการลงพื้นที่เก็บอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาของฝ่ายการศึกษาและทักษะชีวิต มูลนิธิศุภนิมิตฯ พบว่างานวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับพัฒนาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาของเด็กในอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กในระดับประถมศึกษา เพื่อให้เด็กไทยสามารถอ่านและเขียน และมีพัฒนาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง และสนับสนุนให้ทุกครอบครัวของเด็กที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการอุปการะเด็ก เป็น ‘อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา’ ซึ่งจะดำเนินงานควบคู่ไปกับการทำให้เกิด ‘ครอบครัวสุขสันต์’ เพื่อให้เด็กไทยเป็นทั้งเด็กที่เก่ง และเป็นเด็กดี”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ด้านครูเจตรินชัย เจริญเล็ก อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาแม่ละ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน บอกว่า “เด็กนักเรียนของผมจะเป็นวัยอ่านออกเขียนได้ เริ่มตั้งแต่อนุบาล เด็กเล็กไปจนถึง ป.6 จะเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้เป็นหลัก สำหรับผมเป็นครู โครงการอ่านออกเขียนได้เป็นโครงการหลักของรัฐบาลซึ่งมูลนิธิฯ มาเสริมช่วยด้านพ่อแม่ คิดว่าแบบสุดยอดครับเพราะจากประสบการณ์จริงมันต้องมาจากพ่อแม่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่


“มีหลายอย่างที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาต้องไปปรับปรุงให้ความรู้กับลูกและครอบครัวค่ะ เช่นเป็นผู้นำในการดูแลเอาใจใส่ครอบครัว เป็นแม่ที่ดี ให้คำปรึกษา เข้าใจลูก ลูกทำผิดอธิบายให้ฟังถึงสิ่งถูกสิ่งผิด เวลามีประชุมในหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาจะบอกเพื่อนๆ” นางเบาะ แดงด่อน ผู้ปกครองเด็กในชุมชนจากอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก


“ผมทำงานร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ มา 7 ปี มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ให้โอกาสเด็กเยอะมาก พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กได้มีทักษะชีวิตเพิ่มอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา จากที่ได้มาเข้าร่วมครั้งนี้คิดว่าเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ด้วย ความรู้จากครอบครัวสุขสันต์นี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้วยกันได้แล้วก็สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กในพื้นที่ ครอบครัว ผู้ปกครองเด็กในพื้นที่ให้เค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ รายละเอียดในกระบวนนี้สามารถนำไปต่อยอดโครงการนี้ด้วย และนำไปใช้ในโครงการลักษณะเดียวกัน” นายสุทธิชัย มาบวบ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทองแสนขันธ์ จ.อุตรดิตถ์