มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา : เด็ก ครอบครัว ชุมชน อยู่ดีมีสุข


หน้าหลัก

26 มีนาคม 2562

มูลนิธิศุภนิมิตฯ “มอบโล่เกียรติคุณ 14 อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาแบบอย่างส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยหัวใจแห่งการให้” จ.ขอนแก่น (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ใน จ.ขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการ “The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานการตลาดและจัดหาทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การต้อนรับ


สำหรับปีการศึกษา 2561 มีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใน จ.ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 14 แห่ง นักเรียน 8,700 คน โดยนักเรียนแต่ละคนได้ช่วยกันออมเงินคนละเล็กละน้อยอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาพื้นฐานการไม่ทำให้ตนเองต้องเดือดร้อน ด้วยการหยอดกระปุกที่ได้รับจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ แล้วนำมารวมกันจนเกิดเป็นทุนทรัพย์กว่า 420,000 บาท สามารถนำไปจัดสรรเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ในโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ ได้จำนวน 31 คน และช่วยเหลือเด็กยากไร้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ได้รับประทานอาหารมื้อเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ผ่านโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ มื้อละ 20 บาทต่อคนต่อมื้อ ได้จำนวน 10,218 มื้อ


อาจารย์พวงทอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่ายอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาสาธิตและผู้อำนวยการอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น สะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาหลังจากอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้เข้าร่วมโครงการมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ให้ฟังว่า “สาเหตุที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเห็นการดำเนินอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาต่างๆ รวมถึงความตั้งใจของมูลนิธิศูภนิมิตฯ ที่ต้องการสนับสนุนเด็กที่ขาดโอกาส โครงการนี้ไม่เพียงจะปลูกฝังให้เด็กๆ ของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลามีวินัยในการออมและหัวใจแห่งการแบ่งปันเท่านั้น แต่ยังเป็นอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่สอนเด็กๆ ของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาโดยเฉพาะในระดับอนุบาลให้รู้จักชนิดของเหรียญ สอนการนับจำนวน รวมถึงวิธีการทำงานร่วมกัน ซึ่งวันหนึ่งเมื่อเด็กๆ เหล่านี้เติบโตอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาไปอยู่ในกลุ่มสังคม แน่นอนว่าย่อมดีกว่าเด็กอีกหลายๆ คน ดังนั้นสิ่งที่เขาได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้ก็จะติดตัวเขาไป เพราะการที่เขามีโอกาสได้เรียนรู้การช่วยเหลือคนอื่นตั้งแต่เด็กๆ จิตใจของพวกเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนหรือช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าเมื่อมีโอกาส”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


นางสาวปวรรณา หรือน้องเปรม ชั้น ม.5 อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น เผยความรู้สึกแม้จะเพิ่งเข้าร่วมโครงการฯ เป็นปีแรกให้ฟังว่า “หนูเข้าร่วมโครงการนี้หลังจากได้ฟังรายละเอียดแล้วรู้สึกสงสารเด็กที่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ไม่มีอาหารเช้าที่มีประโยชน์รับประทาน ซึ่งวิธีการออมของหนูก็คือจะเก็บเงินทอนจากการอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาน้ำดื่มที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาในแต่ละวัน และเงินรายได้พิเศษบางส่วนจากการช่วยเลี้ยงหลานในวันเสาร์อาทิตย์แล้วนำไปหยอดในกระปุกที่ได้รับจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งโดยส่วนตัวหนูคิดว่าการให้ย่อมเป็นความรู้สึกที่ดีกว่าการได้รับ เพราะการได้รับต้องรอโอกาส รอเวลาไม่รู้จะกี่วัน กี่เดือน กี่ปี แต่ถ้าเป็นการให้ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาสามารถให้ได้ทุกวัน ที่สำคัญเมื่ออัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาให้ไปแล้วสิ่งที่ได้รับการมาเดี๋ยวนั้นเลยก็คือ ความสุข”


โครงการ The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้ เป็นโครงการที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กัอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาักเรียน เป็นการปูพื้นฐานจิตใจให้นักเรียนรู้จักแบ่งปัน อีกทั้งยังเป็นการส่งส่งเสริมยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี และเป็นการพัฒนาจิตใจของนักเรียนให้มี ‘หัวใจแห่งการให้’ ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยการออมเงิน