Community Child Sponsorship : World Vision Foundation of Thailand

ปัญหาเร่งด่วนของชุมชนท่าสองยาง...ยังรอคอยความช่วยเหลือจากท่าน

โครงการชุมชนอยู่ดี ชีวิตพอเพียง ท่าสองยาง ได้ดำเนินงานมาหนึ่งปีทั้งนี้ด้วยความช่วยเหลือและการแบ่งปันจากท่าน เด็กเล็กๆ ‘เริ่มมี’ มื้อเช้าที่ครบคุณค่ารับประทานในทุกๆ เช้า เด็กน้อยอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลายอดดอยได้ ‘เริ่มต้น’ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาของพวกเขา โดยมีสื่อการสอนของครูและเครื่องเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ น้ำใจที่ท่านส่งมอบมาได้ช่วยทำให้ครอบครัวและชุมชน ‘เริ่มเปลี่ยนแปลง’ ให้มีสุขอนามัยพื้นฐาน บางครอบครัวมีห้องน้ำ บางอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเรียนรู้ที่จะเพาะปลูกพืชผักสำหรับบริโภค แทนที่การเที่ยวเก็บหาของจากป่าเขาประทังชีวิต ท่าสองยางกำลังเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนอยู่ดี วิถีพอเพียง

แต่ชุมชนจะดีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้ คงไม่อาจเกิดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาในเพียงชั่วคืน

เพื่อให้การสร้างความอยู่ดีมีสุขและชีวิตพอเพียงได้เกิดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอย่างเป็นรูปธรรม มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการขยายขอบข่ายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมมากอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาทั้งในด้านปัญหาความเร่งด่วน และพื้นที่ในการทำงาน หลังจากที่ทีมงานได้สะท้อนผลการทำงาน และประชุมหารือกับผู้นำชุมชน ครูใหญ่ และอนามัยพื้นที่แล้วก็ได้สรุปแผนงานความช่วยเหลือในปีที่สองทันที ซึ่งมีมากถึง 5 โครงการทีเดียว

 • โครงการ “เสริมปัจจัยการศึกษา
  และเสริมสื่อพัฒนาการสอน”

  สื่อการสอนมีเพียงกระดานเขียนสีขาว โต๊ะนักเรียนนั้นว่างเปล่า ไร้ดินสอ สมุด หนังสือ

  “เด็กเล็กยังอ่านหนังสือไม่ได้ เกือบทั้งหมดจะยังพูดภาษาไทยไม่ได้ด้วย เพราะเติบโตมากับพ่อแม่ที่พูดภาษาถิ่นของเขา ครูก็ต้องใช้ทั้งภาษาถิ่นร่วมกับภาษาไทย ค่อยๆ ปรับให้เด็กเข้าใจภาษาไทยค่ะ การเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กต้องใช้วิธีทำอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ร้องเพลง เล่านิทาน สลับด้วยการให้เขาเล่นบ้าง ทำอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาต่างๆ บ้าง การเล่นจะทำให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ส่วนการวาดภาพระบายสีของเด็กๆ ก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อมัดเล็กของเขา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหัดเขียนตัวหนังสือในลำดับต่อไปค่ะ แต่ตอนนี้ที่ทำได้แค่เขียนภาพ เขียนสระ ตัวอักษรอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากระดาน แล้วให้เด็กๆ หัดอ่านตาม สลับกับการเล่านิทานให้เขาฟังเท่านั้น ...” ครูอารี ครูผู้ดูแลเด็ก อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอนุบาลอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาแม่สะเปา ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง เล่า โดยมีเด็กเล็กในวัย 3-5 ปี นั่งตาใสไร้เดียงสาอยู่ที่โต๊ะนักเรียน อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาโต๊ะของเด็กทุกคนว่างเปล่า ไม่มีสมุด ไม่มีหนังสือ ไม่มีแม้กระทั่งดินสอที่จะใช้ขีดเขียน ในห้องที่มีสื่อการเรียนการสอนเพียงชิ้นเดียวคือ กระดานสีขาวหน้าห้อง

  ‘ท่าน’ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตยากไร้ของเด็กๆ ที่ ท่าสองยาง ให้ได้รับอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่ดีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้

ร่วมมอบ
ความช่วยเหลือ

 • โครงการ “เกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพ”

  จากอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาสู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา สร้างแหล่งอาหารเพียงพอและต่อเป็นอาชีพ

  “ถ้ามีอาชีพเสริมอื่นๆ ให้ชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้ทำน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารสดและช่วยแก้ปัญหาเรื่องโภชนาการของเด็กๆ ได้ดีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา อย่างการเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู หรือปลา พวกนี้เป็นอาหารโปรตีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก รวมถึงผักต่างๆ ด้วย แต่การจะให้ชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเพาะปลูกแทนการเก็บหาของป่าต้องใช้เวลา ก็เลยหารือกับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูในอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาว่าน่าจะลองทำเป็นแปลงเกษตรในอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน โดยให้พ่อแม่ของเด็กๆ มาช่วยกันปลูก ช่วยกันเลี้ยงด้วย ให้เขาได้เรียนรู้การเพาะปลูก ให้เขาเห็นว่าจะทำให้มีแหล่งอาหารเพียงพออัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา เขาจะได้เอาไปทำเองที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้ต่อไปครับ” นายวันชาติ ผู้ใหญ่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาหมู่ 8 หมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาวะหย่าโจ เล่าสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำเพื่อให้เด็กๆ ในหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลามีแหล่งอาหารที่พอเพียง และครอบครัวได้มีอาชีพ

  ‘ท่าน’ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตยากไร้ของเด็กและชุมชนที่ ท่าสองยาง ให้มีแหล่งอาหารที่เพียงพอได้

ร่วมมอบ
ความช่วยเหลือ

 • โครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม”

  เส้นทางลาดชัน คดเคี้ยว เดินทางต่อเที่ยว 3 ชั่วโมงเพื่ออัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอาหาร

  “ตอนนี้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาวะหย่าโจได้รับสนับสนุน โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม จากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ค่ะ เด็กๆ ได้กินอาหารเช้าที่ดีกว่าเมื่อก่อน แต่ของสดต่างๆ ที่นำมาทำเป็นอาหาร จะต้องลงไปอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาจากข้างล่าง (ตลาดในเมือง) ในหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาปลูกกันแต่ข้าวไร่ค่ะ ไม่มีเนื้อสัตว์ หรือผักสดมาทำเป็นอาหารให้เด็กๆ ค่ะ ลงไปก็จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เวลามีชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาหรือผู้ใหญ่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาลงไปก็จะฝากให้เขาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลามาค่ะ แต่ก็เอามาทีละมากๆ ไม่ได้เพราะอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานี้ไม่มีไฟฟ้า เนื้อสัตว์และของสดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลามาแล้วจะเก็บในตู้แช่น้ำแข็ง เก็บได้แค่ 2-3 วันค่ะ” ครูนฤมล ครูพี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาวะหย่าโจ เล่าการจัดการเรื่องอาหารเพื่อโภชนาการของเด็กๆ ในปัจจุบัน

  ‘ท่าน’ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตยากไร้ของเด็กๆ ที่ ท่าสองยาง ให้มีอาหารและโภชนาการที่ดีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้

ร่วมมอบ
ความช่วยเหลือ

 • โครงการ “สร้างห้องน้ำสะอาด”

  ปวดหนัก ปวดเบา จะกลางคืนหรือกลางวัน หลายอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาต้อง “ไปทุ่ง”

  วิถีชีวิตที่หาอยู่หากินกับป่าเขาทำให้ชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่นี่ยังละเลยกับการรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน การ ‘ไปทุ่ง’ หรือเข้าป่าไปขับถ่ายกันสะเปะสะปะ คือวิถีปกติของทุกคนที่นี่ ทั้งขาดสุขอนามัยและเสี่ยงอันตรายต่อสัตว์มีพิษในยามค่ำคืน “หมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาวะหย่าโจมีทั้งหมด 93 หลังคาเรือน แต่มีเพียง 10 กว่าอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเท่านั้นที่มีห้องน้ำใช้ใกล้ๆ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ก็ไปป่าไปทุ่งกันตามมีตามเกิดครับ ส่วนเรื่องการอาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา้ำก็มีทั้งไปอาบตามลำห้วย หรือไม่ก็ไปอาบที่ถังน้ำประปากลางหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาครับ ยิ่งเด็กๆ ยิ่งแล้วใหญ่ น้ำท่าไม่ค่อยได้อาบ เสื้อตัวเดียวใส่ทุกวันไม่เคยเปลี่ยนเลยครับ” นายวันชาติ ผู้ใหญ่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาหมู่ 8 หมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาวะหย่าโจ บอกเล่าชีวิตที่ไร้สุขเพราะขาดอนามัยที่ดีของชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

  ‘ท่าน’ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตยากไร้ของเด็กและชุมชนที่ ท่าสองยาง ให้มีสุขอนามัยพื้นฐานที่ดีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้

ร่วมมอบ
ความช่วยเหลือ

 • โครงการ “น้ำใจ น้ำใส น้ำสะอาด”

  ประปาภูเขาที่ต่อมาไว้ใช้ เยอะทั้งเศษใบไม้และตะกอนหินปูน

  ทุกวันนี้ ชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่นี่ใช้น้ำที่ต่อท่อจากห้วยอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาภูเขา มายังถังพักน้ำกลางหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่ต้องแบ่งกันใช้ทั้งหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา แต่น้ำจากประปาภูเขาตามแบบภูมิปัญญาชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานี้ก็ยังเต็มไปด้วยเศษใบหญ้า ใบไม้ และตะกอนต่างๆ สะสมทั้งในท่อ ถัง แม้กระทั่งสะสมในร่างกายเมื่อดื่มกินเข้าไป

  นายถาวร ผู้ช่วยผู้ใหญ่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาหมู่ 3 อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาแม่วะหลวง หย่อมอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาแม่โปคี เล่าว่า “ถึงจะมีประปาภูเขาต่อท่อจากห้วยอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาภูเขาลงมาใช้กันในหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา เห็นน้ำใสๆ อย่างนี้แต่จริงๆ แล้วมีแต่หินปูนปนอยู่ในน้ำครับ ชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาไม่รู้เห็นว่าน้ำใสใช้ทั้งกินทั้งดื่มกันโดยไม่ต้ม ปรากฏว่าชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่นี่มีปัญหาเป็นโรคนิ่วกันเยอะเลยครับ” กล่าวจบก็พิสูจน์ด้วยการนำท่อน้ำประปาภูเขามาเคาะเพียงเบาๆ ก่อนจะเทแผ่นหินปูนที่สะสมในท่อออกมาให้ดู

  ‘ท่าน’ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตยากไร้ของเด็กและชุมชนที่ ท่าสองยาง ให้มีน้ำสะอาดสำหรับใช้ได้

ร่วมมอบ
ความช่วยเหลือ

 • ยินดีบริจาคเงินเพื่อเป็นกองทุน โครงการ “ชุมชนอยู่ดี ชีวิตพอเพียง ท่าสองยาง”


ระบุจำนวนเงิน
300 บาทต่อเนื่องทุกเดือน


ขอน้ำใจท่าน เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาของเด็กและชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาในชุมชนแห่งนี้สามารถแก้ไขให้ดีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้ หากได้รับความช่วยเหลือจากท่าน เพื่อให้เด็กๆ ได้มีสื่อและปัจจัยการศึกษา ให้เด็กน้อยได้มีแหล่งอาหารที่เพียงพอ ครอบครัวได้มีอาชีพ และชุมชนได้รับการส่งเสริมสุขอนามัยพื้นฐาน และได้เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ ขอท่านโปรดแบ่งปันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพื่อการพัฒนาใน โครงการชุมชนอยู่ วิถีพอเพียง ท่าสองยาง ท่านสามารถเลือกที่จะบริจาคเงินช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เดือนละ 300 บาท หรือเพียงวันละ 10 บาท หรือท่านสามารถบริจาคเป็นรายครั้งตามความประสงค์ของท่าน

กรุณากรอกอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาส่วนตัวของท่าน

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)*
นาย นาง นางสาว
ที่อยู่ที่สามารถอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้*
อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา*
 

เลือกวิธีการชำระเงิน

กสิกร Payment Gateway ระบบปลอดภัยสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีการรับชำระเงินระดับโลก ที่มาพร้อมกับระบบป้องกันการทุจริตและเครือข่ายอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาทั่วโลกที่มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และง่ายต่อการใช้งาน


เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาของท่าน ส่งมายังมูลนิธิฯ ที่ Line@ id :
หรือทางโทรสาร 0 2022 9203 ถึง 5 หรือทางอีเมล์ info@worldvision.or.th

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2022 9200 ถึง 2


เงินบริจาคให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตฯ สามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากำหนดไว้ได้