มูลนิธิศุภนิมิตฯ พาเด็กในโครงการฯเยี่ยมขอบคุณครู-นักเรียน อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานรรัตน์รังสฤษดิ์ ที่ร่วมบริจาคเงินผ่านโครงการ The Heart of Giving

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้พาน้องๆ และผู้ปกครองในโครงการอุปการะเด็ก พื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ไปเยี่ยมพอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาักเรียนและคุณครูอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานรรัตน์รังสฤษดิ์ เพื่อขอบคุณที่ช่วยอุปการะและสนับสนุนด้านการศึกษา ผ่านโครงการ The Heart of Giving ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเก็บเงินค่าขนมมาหยอดใส่กล่องรับบริจาค เพื่อบริจาคเงินให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งน้องทั้ง 6 คนในโครงการอุปการะเด็กรู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้รับโอกาสดีๆ และสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือให้ดี หลังจากนั้นได้เดินทางไปทัศนศึกษาต่อที่สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)

โครงการ The Heart of Giving ได้จัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่น้องจากโครงการอุปการะเด็กได้มีโอกาสเดินทางมาขอบคุณคุณครูและนักเรียนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานรรัตน์รังสฤษดิ์ นอกจากผู้อุปการะจะช่วยบริจาคเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาแล้ว ยังร่วมกันบริจาคสิ่งของ เช่น ตุ๊กตาและของเล่นให้กัอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา้องในโครงการด้วย

อาจารย์จันทร์จิรา พิพัฒน์เจษฏากุล คุณครูอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานรรัตน์รังสฤษดิ์ กล่าวว่า ทราบอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาโครงการ The Heart of Giving จากฝ่ายธุรการ และเป็นโครงการที่น่าสนใจ เพราะทางอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้มีโครงการธนาคารความดีอยู่แล้ว และโครงการนี้ก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งที่น้องๆ สามารถทำได้ ทางอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาจึงให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี และคิดว่าจะมีการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่ถึงระดับ ป.6 “ครูจึงประสานงานกับฝ่ายต่างๆ โน้มน้าวให้เด็กร่วมกันบริจาคเงินให้กัอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา้องๆ ผู้ด้อยโอกาส และยังประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงให้นักเรียนได้ทราบอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาโครงการนี้”

ด.ญ. วาสนา อำคำ นักเรียนชั้น ป.6 ประธานนักเรียนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานรรัตน์รังสฤษดิ์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการอุปการะเด็กว่า “ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีที่แล้ว และก็มีน้องอีก 2 คนที่เข้าร่วมโครงการด้วย โดยช่วยกันนำเงินที่แบ่งจากค่าขนมมาหยอดกระปุกร่วมกัน และโครงการนี้ทำให้อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลารู้จักแบ่งบันให้ผู้ที่ด้อยโอกาส รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ให้และน้องๆ เป็นผู้รับ รู้สึกภูมิใจว่าน้อง คงมีความสุขที่ได้เป็นผู้รับ”

ทั้งนี้ คุณจงกิจ เลิศธนปรีดากุล ผู้บริหารของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้อำนวยการและนักเรียนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานรรัตน์รังสฤษดิ์ เพื่อยกย่องความดีที่น้องๆ ในอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลารู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส

หมายเหตุ:
โครงการระดมทุน The Heart of Giving เป็นการเปิดโอกาสให้เด้กในวัยเรียนได้เรียนรู้จักคุณค่าของการให้แก่คนที่ด้อยโอกาสกว่าตน สถานศึกษาที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับกล่องหยอดเงิน เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วม เงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ด้อยโอกาสในโครงการอุปการะเด็ก และโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้อื่นๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

สอบถามอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพิ่มเติม กรุณาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา
ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 0 2022-9200 ถึง 2 ต่อ 361 (คุณรัตชนก) 360 (คุณมาริลีน) หรือแฟกซ์ 0 2022 9208