อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลายอแซฟอุปถัมภ์สอนเด็กนักเรียนรู้จักแบ่งปัน
สนับสนุนเด็กเข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving
ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลายอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี อ.วริยา อินพาเพียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ในฐานะที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้สนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving เพื่อเรียนรู้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ขัดสนกว่าตน โดยสามารถอุปการะเด็กยากไร้จำนวน 17 คนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน

อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลายอแซฟอุปถัมภ์ แผนก English Programme เป็นอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving ตั้งแต่ปลายปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนให้เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 17 ห้องเรียน เรียนรู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันให้แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส เงินบริจาคที่เด็กๆ หยอดใส่กล่องรับบริจาค สามารถนำไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมวัยที่ยากไร้ขัดสนจำนวน 17 คน ในด้านการศึกษา สุขอนามัย ส่งสเริมอาชีพของครอบครัว และดำเนินอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาพัฒนาชุมชนต่างๆ

และในวันเดียวกันนั้น ทางมูลนิธิฯ ได้จัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาวันเด็กพบผู้อุปการะ โดยนำตัวแทนเด็กยากไร้จำนวน 10 คนจากพื้นที่การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งได้รับการอุปการะจากอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลายอแซฟอุปถัมภ์ มาพบกับผู้อุปการะเพื่อกล่าวขอบคุณ และร่วมอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาสานสัมพันธ์ต่างๆ นอกจากนี้ทางอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลายอแซฟอุปถัมภ์ยังได้มอบโอกาสพิเศษแก่เด็กในความอุปการะทั้ง 10 คน โดยจัดให้ไปทัศนศึกษาที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน จ.นครปฐม

หมายเหตุ:
โครงการระดมทุน The Heart of Giving เป็นการเปิดโอกาสให้เด้กในวัยเรียนได้เรียนรู้จักคุณค่าของการให้แก่คนที่ด้อยโอกาสกว่าตน สถานศึกษาที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับกล่องหยอดเงิน เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วม เงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ด้อยโอกาสในโครงการอุปการะเด็ก และโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้อื่นๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

สอบถามอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพิ่มเติม กรุณาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา
ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 0 2022-9200 ถึง 2 ต่อ 361 (คุณรัตชนก) 360 (คุณมาริลีน) หรือแฟกซ์ 0 2022 9208