มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา : เด็ก ครอบครัว ชุมชน อยู่ดีมีสุข

คุณธรรมหลัก

อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเป็นคริสตชน

อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลายอมรับความเป็นเอกภาวะของพระผู้เป็นเจ้า คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในพระเยซูคริสต์นั้น อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาและมวลมนุษย์จึงได้รู้จักความรัก ความเมตตา และพระคุณพระเจ้า จากความรักอันสมบูรณ์ และท่วมท้นของพระองค์นี้เอง ที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้ตระหนักถึงการทรงเรียกให้ร่วมดำเนินพันธกิจของพระองค์ท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย

อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาจรรโลงคุณค่าของคน

อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาถือว่า ‘คน’ เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างและทรงรัก อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาจึงให้ความสำคัญแก่คนก่อนทรัพยากรอื่นๆ พระเจ้าได้โปรดประทานให้คนมีศักยภาพที่เป็นคุณประโยชน์ทั้งปวง ที่จะผดุงศักดิ์ศรีแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าไว้ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาจะเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี เอกลักษณ์ และคุณค่าอันแท้จริงของแต่ละบุคคล และอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาจะดำเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และต่อเนื่องในการดำเนินพันธกิจในรูปแบบต่างๆ

อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลามีฉันทะภาระร่วมกัน

อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเป็นสมาชิกและมีฉันทะภาระร่วมกันในองค์กรศุภนิมิตสากล การมีฉันทะภาระกันนี้เกินคำจำกัดความของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา โครงสร้าง และขอบเขตทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติ เพราะอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลายอมรับพันธะของการมีส่วนร่วมของกันและกัน มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ตลอดจนรับผิดชอบร่วมกัน ในขณะที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเคารพในความเป็นปัจเจกชนของกันและกัน อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลายังเทิดทูนความมีน้ำใจและการพึ่งพาอาศัยกันในการกระทำคุณงามความดีนี้ร่วมกัน อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลายังเปิดกว้างในการร่วมมือกับองค์กรที่ทำการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อื่น และยินดีที่จะพิจารณารับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลามีภาระต่อคนยากไร้ขัดสน

อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้รับการทรงเรียกเพื่อมารับใช้หมู่ชนที่ยากไร้ขัดสน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากในการดำเนินชีวิตของเขา และเพื่อพัฒนาศักยภาพที่พระเจ้าประทานให้ จนถึงซึ่งชีวิตที่ครบบริบูรณ์

อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาจะทำงานท่่ามกลางผู้ยากไร้ขัดสน ในการศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ปัญหา ปัจจัย และแสวงหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิต เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาจะเอื้ออำนวยให้กลุ่มชนได้ทำงาน และเรียนรู้ร่วมกันด้วยความรักและอาทรต่อกัน โดยเฉพาะประสบการณ์แห่งการบังเกิดใหม่ที่อุดมด้วยความยุติธรรม การปรองดองกัน และสันติภาพ

อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเป็นผู้ดูแลจัดการที่ดี

อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาตระหนักแน่แก่ใจเสมอว่า ทรัพยากรและปัจจัยที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาดูแลจัดการอยู่นี้ไม่ใช่ของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้โปรดประทานให้โดยผ่านมาทางผู้บริจาค และการสนับสนุนทั้งหลาย เพื่อผู้ยากไร้ขัดสนจะได้รับความช่วยเหลือ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาจะสัตย์ซื่อในการใช้จ่ายและดูแลทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ยากไร้ขัดสนทั้งปวง อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาให้สัญญาและกระทำจริงอย่างตรงไปตรงมา และพร้อมที่จะเปิดเผยความเป็นจริงไม่ว่ากรณีใดๆ ต่อผู้บริจาค ต่อชุมชนที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาให้ความช่วยเหลือ ต่อหน่วยงานของรัฐ ต่อสาธารณชนทั่วไป และต่อกันและกัน เพื่อให้ภาพพจน์ของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานั้นสอดคล้องเป็นจริงในสิ่งที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้สัญญาและได้กระทำ

อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาพร้อมที่จะตอบสนอง

ในสภาวการณ์ที่ความช่วยเหลือของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเป็นสิ่งจำเป็นและเหมาะสม อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาพร้อมทุกเวลาที่จะสนองตอบอย่างฉับไวต่อสภาวะร้ายแรงต่างๆ ทั้งที่เกิดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอย่างฉุกเฉินและปกติวิสัย อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลายินดีที่จะเสียงกระทำอย่างผู้มีสติ และกล้าหาญที่จะกระทำอย่างมีประสบการณ์ตามเหตุการณ์ที่เกิดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาต่อสภาพการณ์ที่สลับซับซ้อน เช่น การกีดกันและเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้องการการบูรณะและพัฒนาด้วยกระบวนการอย่างครบถ้วน และระยะยาวนั้น อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาพร้อมที่จะสนองตอบด้วยการเข้าใจและหยั่งรู้

 
| อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาสารและอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา | วันนี้ของเด็กในอุปการะ | จากใจผู้อุปการะ | คำถาม-คำตอบ | อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเอกสาร | ร่วมงานกับอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา |