มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา : เด็ก ครอบครัว ชุมชน อยู่ดีมีสุข

เจตจำนง

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา เป็นองค์กรคริสเตียนร่วมพันธกิจ มีเจตจำนงที่จะ ‘ดำเนินตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ในการทำงานร่วมกับคนยากไร้ และด้อยโอกาส ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา แสวงหาความยุติธรรม และเป็นพยานถึงอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า’

มูลนิธิศุภนิมิตฯ มุ่งมั่นดำเนินพันธกิจด้วยแนวทางที่ผสมผสานและครบบริบูรณ์ อันได้แก่

1. การพัฒนาชุมชนสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต

มีฐานที่ชุมชนมีลักษณะยั่งยืน และเน้นความต้องการที่จำเป็นของเด็กเป็นพิเศษ

2. การบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

การช่วยคนผู้ประสบทุกข์ภัยจากความขัดแย้งหรือวินาศภัย

3. การส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม

แสวงหาความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ยากไร้ที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาทำงานด้วย

4. การร่วมพันธกิจกับคริสตจักร

ช่วยเหลือคริสตจักรในการทำพันธกิจของตนเองให้สมบูรณ์

5. การเสริมสร้างจิตสำนึกแก่มวลชน

ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องในการให้ การมีส่วนร่วม และการอธิษฐาน

6. การเป็นพยานเพื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

โดยการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการกระทำ คำพูด หมายสำคัญคือพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า การดำเนินพันธกิจที่จะสนับสนุนให้ประชาชนตอบสนองต่อพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า

 
| อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาสารและอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา | วันนี้ของเด็กในอุปการะ | จากใจผู้อุปการะ | คำถาม-คำตอบ | อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเอกสาร | ร่วมงานกับอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา |