มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา : เด็ก ครอบครัว ชุมชน อยู่ดีมีสุข

คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา


ดร.เกลียวทอง เหตระกูล
ประธาน

นายวีระ อรุณวัฒนาพร
รองประธานคนที่ 1

ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย
รองประธานคนที่ 2

ดร.สายสุรี จุติกุล
กรรมการ

พญ.เพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
กรรมการ

นายอภิศักดิ์ ก้องกังวาฬโชค
กรรมการ

รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ
กรรมการ

นายมนตรี ศรไพศาล
กรรมการ

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
กรรมการ

ดร.พุทธชาติ ชุณสาคร
กรรมการ

ผศ. ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
กรรมการ

ศจ. ดร.ศึกษา เทพอารีย์
กรรมการ

Mr.Norbert Hsu
กรรมการ

รศ.ดร.วราภรณ์ ธาระวานิช
กรรมการและเหรัญญิก

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง
กรรมการและเลขานุการ

 
| อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาสารและอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา | วันนี้ของเด็กในอุปการะ | จากใจผู้อุปการะ | คำถาม-คำตอบ | อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเอกสาร | ร่วมงานกับอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา |